Archive for January, 2012

I Danmark er tallet 70 procent.

Young black men make up four in 10 of youth jail population

“Young black men now account for nearly 40% of the population of youth jails in England and Wales, according to a report by the chief inspector of prisons.

The report, published jointly with the youth justice board, shows that the proportion of black and other minority ethnic young men in young offender institutions (YOIs) has risen from 23% in 2006 and 33% in 2009/10 to 39% last year.

The changing demographic profile of the population inside youth jails in England and Wales also shows an increasing proportion of young Muslims, up from 13% last year to 16% this year. Foreign national young men account for a record 6% of the population.”

Integrationen går ikke så godt i Canada…:

Strong support for Shariah in Canada

OTTAWA – A newly released survey suggests a large number of Muslims living in Canada will not disown Al-Qaida.

The study, conducted by the MacDonald Laurier Institute, found 65% of Muslims questioned said they would “repudiate absolutely” the terrorist organization, while 35% would not do so. …
The survey, which was released Tuesday, found 62% wanted some form of Shariah law in Canada, 15% of them saying it should be mandatory for all Muslims.

Extra Posten Lolland, 16. januar 2012 “L-F’s folkeskoler skal blive bedre”:

“I Danmark fik 9. klasseelever i 2010 4,7 i gennemsnit, hvis forældrene kun havde gået i folkeskolen. De fik 5,9 i gennemsnit, hvis forældrene havde en faglig uddannelse og 8,4 i gennemsnit, hvis forældrene havde en universitetsuddannelse. Elever af danske forælde fik 6,7 i gennemsnit, elever med forældre fra Asien fik 4,8 og elever, hvis forældre er efterkommer af forældre fra Asien, fik 5,2.”

Økonomisk er De Radikale vel at betragte som borgerlige, men når det kommer til værdipolitik, er R Danmarks mest venstreorienterede parti:

http://jp.dk/indland/faktameter/df/alex_ahrendtsen/article2662647.ece

“Før kommunalvalget i 2009 foretog DR en undersøgelse af de danske læreres politiske ståsted.

4.705 lærere deltog i undersøgelsen, der viste, at 75 pct. ville sætte kryds ved enten Socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten.

Hvis man betragter De Radikale som et venstreorienteret parti, ville andelen af røde lærere være 84 pct.”

Undersøgelsen er omtalt i JP – “Indvandrere styres hjemmefra“. Socialminister, Karen Hækkerup (S), må leve på en elitær og verdensfjern planet, for hun er “overrasket over omfanget af den sociale kontrol. ‘Jeg havde overhovedet ikke drømt om, at det var så slemt.’” Hvordan kan en socialminister være uvidende om et problem, der er så omfangsrigt?

Uddrag fra rapporten Ung i 2011:

 • “der foregår en omfattende social kontrol af nydanske unge, når det kommer til kærester,
  ægtefælle og seksuelle relationer: Cirka halvdelen af de nydanske unge må ikke have en kæreste for deres familie
 • mens ca. 25% oplever, at familien er med til at vælge deres ægtefælle,
 • og ca. 25% er bange for, at familien vælger en ægtefælle imod deres vilje
 • … at den sociale kontrol i forhold til uddannelse, venner og fritidsaktiviteter er langt mere
  begrænset, om end en fjerdedel af de nydanske unge oplever en større eller mindre grad af
  begrænsninger på dette område
 • … at kun en mindre del af nydanske unge oplever sig socialt kontrolleret gennem overvågning, tvang og vold
 • … at pigerne på næsten alle områder er mere socialt kontrolleret end drengene
 • … at mange af de nydanske unge selv deler holdninger, der understøtter social kontrol
 • … at hensynet til familiens ære er en stærk faktor i forhold til at være socialt kontrolleret
 • … at nydanske unge med begge forældre eller kun mor i beskæftigelse på en række områder er mindre socialt kontrollerede end unge med ingen forældre eller far i beskæftigelse
 • … at nydanske unge med muslimsk baggrund på en række områder er mere udsat for social kontrol end nydanske unge uden muslimsk baggrund
 • … at de nydanske unge primært udsættes for social kontrol af deres forældre og herudover af mandlige familiemedlemmer”

- og videre:

“Det sammensatte indeks for social kontrol i form af tvang, vold og overvågning viser følgende resultater:

Efterkommerne:
• 19% af efterkommerpigerne er socialt kontrolleret, heraf er 2% udsat for stærk social
kontrol og 17% for lettere social kontrol

• 27% af efterkommerdrengene er socialt kontrolleret, heraf er 3% udsat for stærk social
kontrol og 24% for lettere social kontrol

Indvandrerne:
• 20% af indvandrerpigerne er socialt kontrolleret, heraf er ingen udsat for stærk social
kontrol og 20% for lettere social kontrol

• 25% af indvandrerdrengene er socialt kontrolleret, heraf er 4% udsat for stærk social
kontrol og 21% for lettere social kontrol

Til sammenligning er 2% af etnisk danske unge udsat for stærk social kontrol og 15% udsat for lettere social kontrol.

Det er både undersøgelsens piger og drenge, der oplever tvang, vold og overvågning, men
drengene dog i størst antal. Der er et mønster i, at pigerne er mere udsat for overvågning og tjek af mobil, mail, tasker osv., mens drengene er mere udsat for at blive presset til at
kontrollere søskende, trusler om vold og fysisk vold.”

- og videre:

“Pigerne er mere socialt kontrolleret, men drengene er ikke langt bagefter
De nydanske piger oplever mindre frihed på flere områder end de nydanske drenge. Omvendt er det måske ligeså overraskende, at drengene trods myter om ubegrænset frihed, på mange områder oplever en stærkt begrænset frihed.

Alder spiller en lille rolle i forhold til oplevet frihed og selvbestemmelse

Med få forventelige undtagelser (seksuel adfærd, deltagelse i fester), spiller alder en minimal rolle. Der er ikke stor forskel på, hvad de 15-årige og de 20-årige nydanske må, vil og mener.”

- og videre:

“Unge med muslimsk baggrund er mere begrænsede i forhold til sex, ligestilling og
ungdomsaktiviteter Der er flere restriktioner af de unge med muslimsk baggrund, når det kommer til områder som sex, kærester, seksuel frihed, ligestilling, religion, fester og alkohol.”

- og videre:

“1.2.4 Holdninger til social kontrol
Undersøgelsens svar viser, at mange af efterkommerne og indvandrerne selv deler holdninger, der understøtter en praksis med social kontrol. Mens de fleste tager afstand fra, at familien skal vælge de unges uddannelse og fremtidige partner, mener over to tredjedele, at det er vigtigt, at pigen har sin mødom intakt ved indgåelse af ægteskab. Ligeledes mener en tredjedel af efterkommer- og indvandrerdrengene, at piger og drenge ikke skal have frihed til at gøre de samme ting.”

- og videre:

“LOKKs Ungerådgivning har oplevet en kraftig stigning i antallet af henvendelser, der i 2010 fordobledes fra året før til 830 henvendelser. En del af disse henvendelser er sket gennem LOKKs hotline Etnisk Ung, der har modtaget godt 300 henvendelser siden dens opstart i marts 2010 – cirka halvdelen af disse har omhandlet sociale restriktioner og vold/trusler, mens et lidt mindre antal har omhandlet tvangsægteskabsproblematikken. Herudover har LOKK ligeledes i 2010 gennemført 20 konfliktmæglinger mellem unge og deres forældre i sager om æresrelaterede konflikter – en stigning på 25%.16 Den samme vifte af problemstillinger ses hos Etnisk Konsulentteam, der i 2009 fik 242 henvendelser om konkrete sager om unge. Også her fyldte social kontrol relativt mest, efterfulgt af tvangsægteskaber og vold.”

- og videre:

“Dobbelt så mange nydanske som etnisk danske piger har aldrig haft en kæreste – 56% i forhold til 28%. De nydanske drenge har i højere grad end de nydanske piger haft kærester, men til gengæld i mindre grad end deres etnisk danske kønsfæller: 44% af undersøgelsens efterkommerdrenge og 32% af indvandrerdrengene har aldrig haft en kæreste, hvilket tilsvarende gælder for 26% af undersøgelsens danske drenge. Forældrenes religiøse baggrund har betydning for, om de unge har eller har haft en kæreste. Blandt de nydanske unge er der langt flere med muslimske forældre, der ikke har eller ikke tidligere har haft en kæreste end tilfældet er for de øvrige efterkommere og indvandrere.”

- og videre:

“Som Figur 3.1 viser, er dette et af de spørgsmål, hvor forskellene imellem de unge i
undersøgelsen er allerstørst – fra 99% af de etnisk danske piger til 21% af efterkommerpigerne, der må eller tror, at de må have en kæreste. I modsætning til hvad man måske kunne tro, spiller alder en minimal rolle for de unges frihed på dette område.

- og videre:

“Når man ser på de oprindelseslande, som hhv. efterkommerne og indvandrerne har, så er der forskelle imellem de enkelte nationaliteter. For efterkommerne er der f.eks. kun mellem 12 og 20% af unge med baggrund i Libanon, Pakistan og Marokko, der må have en kæreste, mens det samme gælder for 38% af unge med baggrund i Tyrkiet. For indvandrerne skiller særligt Afghanistan sig ud ved, at kun 10% må have en kæreste, overfor 22% fra Irak og 32% fra Somalia.”

- og videre:

“Der er meget få nydanske unge, der må eller tror de må, have en kæreste af samme køn som dem selv. Som Figur 3.2 viser, er der markante forskelle mellem etnisk danske og nydanske unge på dette område.

Blandt efterkommerne svarer kun 2% af drengene og 3% af pigerne bekræftende til, at de må eller tror, at de må have en kæreste af samme køn. Tilsvarende svarer 85% nej.
Blandt indvandrerne svarer 5% af drengene og 4% af pigerne, at de må eller tror, at de må,
mens hhv. 80 og 82% svarer nej.”

- og videre:

Der er en stærk sammenhæng mellem forældrenes religion og om de unge svarer, at de skal holde en kæreste hemmelig. Unge af muslimske forældre svarer i højere grad ja til at skulle holde en kæreste hemmelig end øvrige unge indenfor samme grupper.
En mindre del af de unge svarer, at de skal holde en kæreste hemmelig for venner og
skolekammerater. Efterkommere og indvandrere peger dog i langt større omfang på personer i familien, som de skal holde en kæreste skjult for. Mor og far er her de primære personer: Blandt efterkommerne svarer 67% mor og 77% far, og blandt indvandrerne svarer 62% mor og 70% far. Herudover er samtlige andre familiemedlemmer i den nære og den udvidede familie repræsenteret med mellem 30 og 40%.”

- og videre:

Cirka en fjerdedel af efterkommerne oplever, at deres familier i meget høj grad eller i høj grad er med til at vælge en fremtidig partner – 22% af drengene og 26% af pigerne. Omvendt svarer 42% af drengene og 43% af pigerne, at familien i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på valget. For indvandrergruppen svarer 21% af drengene og 24% af pigerne, at familien i meget høj grad eller i høj grad er med til at vælge deres partner. Omvendt mener 49% af drengene og 46% af pigerne, at familien i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på valget. Der er altså lidt flere efterkommere end indvandrere, der føler, at familien er med til at vælge en fremtidig ægtefælle for dem.”

- og videre:

Det betyder, at mens praktisk taget ingen etnisk danske unge har denne frygt, så er der cirka en fjerdedel af de nydanske unge, der enten lidt eller meget frygter at få valgt en fremtidig ægtefælle imod deres vilje. Det svarer til 233 unge mennesker i denne undersøgelse, og tallet giver dermed et indtryk af mørketallet for, hvor mange unge nydanskere, der reelt føler sig i risikozonen for tvangsægteskaber.”

- og videre:

For det første, at særligt efterkommerpigerne, men også indvandrerpigerne, i meget høj grad tror, at deres familier har forventninger til ægtefællens uddannelse, fælles land, kultur og religion. …

For det andet , at religion har en meget stærk sammenhæng med de unges svarmønstre.
Nydanske unge med muslimske forældre peger i højere grad end de øvrige nydanske unge på, at deres forældre har forventninger til uddannelse, samme land og samme kultur og i særlig høj grad peger de på forventning om fælles religion mellem de unge og deres fremtidige ægtefælle. For det tredje, at der i svarene omkring forventninger til samme kultur, land og religion forventeligt også kan indlæses en minoritetslogik: Nemlig at værdien af egen kultur og religion bliver styrket i mødet med majoritetssamfundet”

- og videre:

“• 90% af både etnisk danske drenge og piger har kysset en jævnaldrende
• 63% af efterkommerdrenge og 36% af efterkommerpigerne har kysset en jævnaldrende
• 72% af indvandrerdrengene og 46% af indvandrerpigerne har kysset en jævnaldrende

• 62% af de etnisk danske drenge og 58% af de etnisk danske piger har haft samleje (33%
blandt de 15-årige og 86% blandt de 19-20-årige)
• 32% af efterkommerdrengene og 8% af efterkommerpigerne har haft samleje (7%
blandt de 15-årige og 44% blandt de 19-20-årige)
• 42% af indvandrerdrengene og 14% af indvandrerpigerne har haft samleje (12% af de
15-årige og 42% af de 19-20-årige)”

- og videre:

Som Figur 4.3 også viser, er efterkommerne mere restriktive i deres holdning til sex før
ægteskab end indvandrerne.

Der er store forskelle på de unges syn på sex før ægteskab alt efter hvilket oprindelsesland, de kommer fra. For efterkommerne finder f.eks. 69% fra Tyrkiet, at det er vigtigt at vente, mens den tilsvarende andel for unge fra Pakistan er 80% og fra Marokko og Libanon 89%. Blandt indvandrerne mener 67 – 68% af unge fra Irak og Afghanistan, at det er vigtigt, mens 85% af de unge fra Somalia mener, at det er vigtigt – og dermed markant flere end det gennemsnitlige antal blandt indvandrerne.”

- og videre:

Der er også forskelle, som har at gøre med, hvilke oprindelseslande de unge har. I forhold til
gennemsnittet på 82% af efterkommerne, der mener, at forældrene finder det vigtigt at vente med sex til efter ægteskab, er andelen 86% for unge med forældre fra Marokko, 87% for unge med forældre fra Tyrkiet, 92% for unge med forældre fra Pakistan og 95% for unge med forældre fra Libanon. Gennemsnittet for at forældrene finder det vigtigt at vente med sex er 77% for indvandrergruppen. Her er der ligeledes unge fra særlige oprindelseslande, der ligger markant højere: F.eks. 88% fra Irak og Somalia og 90% fra Afghanistan. Alle disse lande er muslimske og religion har da også en stærk sammenhæng med opfattelsen af, at det er vigtigt at vente med sex til efter ægteskab.”

- og videre:

Den højeste andel af unge, der bestemmer helt selv findes hos de etnisk danske drenge (81%), mens den laveste andel findes hos efterkommerpigerne (59%).”

- og videre:

Således er der cirka dobbelt så mange etniske danskere, der spiller musik og teater, og som er sammen med deres kæreste. Lidt flere etniske danskere end efterkommere og indvandrere arbejder og er sammen med deres venner. Omvendt er der en markant større andel af både efterkommere og indvandrere, der svarer, at de dyrker deres religion – 27% af efterkommerne og 23% af indvandrerne i forhold til 2% af den etnisk danske gruppe.”

- og videre:

Dog er det stadig over halvdelen af efterkommere og indvandrere over 18 år, der ikke må gå på diskotek. Den tilsvarende andel for etnisk danske unge over 18 år er 1%.”

- og videre:

For efterkommerne og indvandrerne er religionen for langt størstedelens vedkommende Islam. De helt overvejende oprindelseslande for efterkommere, hvor religionen betyder alt eller meget i opdragelsen er Tyrkiet, Libanon og Pakistan. For indvandrerne er det Irak, Somalia og Afghanistan.”

- og videre:

Knapt en tredjedel af de nydanske unge oplever, at deres familie lægger planer for deres
fremtid. Det samme svarer godt en tiendedel af de etnisk danske unge. … De etnisk danske unge bestemmer i højest grad selv, hvis der er uenighed om deres fremtidsplaner – dette svarer 69%. 45% af efterkommerne og 40% af indvandrerne svarer ligesådan.”

- og videre:

Efterkommere, hvor religionen betyder alt eller meget for, hvad de får lov til af deres familie, har først og fremmest oprindelse i Tyrkiet, Libanon og Pakistan. For indvandrerne er det Irak, Somalia og Afghanistan.”

- og videre:

For det første ses det, at der er markant forskel på, hvor vigtig religion er for de etnisk danske unge og for de nydanske unge: 72-74% af efterkommere og indvandrere siger, at religion betyder alt eller meget . Det samme siger 6% af de etnisk danske unge. Det er altså en rigtig stor andel af de nydanske unge, der vægter religionen, som for de fleste nydanskes vedkommende er Islam.

For det andet er det også interessant, at efterkommere og indvandrere til en vis grad selv
oplever religionen som mere betydningsfuld, end de oplever den afspejlet hos forældrene og i opdragelsen. …

De helt overvejende oprindelseslande for efterkommere, hvor religionen betyder alt eller
meget for dem selv er Tyrkiet, Libanon og Pakistan. For indvandrerne er det Irak, Somalia og Afghanistan.”

- og videre:

Indekset giver to helt overordnede konklusioner, når det handler om social kontrol i forhold til parforhold, seksualitet og køn: For det første, at det er et fænomen, som nærmest udelukkende nydanske unge er udsat for. For det andet , at omfanget af social kontrol er så massivt, at det mere er reglen end undtagelsen, at undersøgelsens nydanske drenge og piger er udsat for social kontrol på dette område.

Det er altså kun 11% af undersøgelsens efterkommere og 15% af undersøgelsens indvandrere, der ikke er udsat for en større eller mindre grad af social kontrol. … Cirka fire ud af ti nydanske piger i undersøgelsen er udsat for stærk social kontrol, når det
handler om dette fokusområdes temaer om kærester, seksualitet, partnervalg og ligestilling. … muslimer er stærkere socialt kontrolleret end andre religiøse retninger

Tallene for, hvor mange nydanske unge, der er udsat for både stærk og lettere social kontrol i forhold til parforhold, seksualitet og køn er overvældende. Når det medregnes, at loyalitet over for forældre og familie sandsynligvis vil få nogle unge til at give et pænere svar end virkeligheden måske berettiger, er det markant, at kun samlet 11% af efterkommerne og 15% af indvandrerne ikke er udsat for social kontrol på dette område. Og når der fokuseres særligt på pigerne gælder det, at kun 8% af efterkommerpigerne og 10% af indvandrerpigerne ikke oplever at blive udsat for stærk eller lettere social kontrol.”

- og videre:

Der er meget kraftig sammenhæng mellem religion og spørgsmålet om mødom. 83% af unge med muslimske forældre finder det vigtigt i forhold til 5% blandt kristne.”

- og videre:

En tredjedel af drengene med efterkommer- og indvandrerbaggrund svarer, at piger og drenge ikke skal have samme frihed, nemlig 30% af efterkommerne og 33% af indvandrerne. 5% af de etnisk danske drenge svarer tilsvarende nej til dette spørgsmål.
Blandt undersøgelsens piger svarer 16% af efterkommerne og 13% af indvandrerne, at piger og drenge ikke skal have samme frihed. Til sammenligning gælder dette for 1% af de etnisk danske piger.

Der er en ret stærk statistisk sammenhæng mellem de unges religiøse baggrund og deres
holdning til kønsligestilling. For de unge med muslimsk baggrund mener 26%, at piger og
drenge ikke skal have frihed til at gøre de samme ting, mens andelen for unge, der betegner sig som tilhørende kristendommen, er på 4%, og for unge, der betegner sig som ikke tilhørende en religion ligeledes er på 4%. … Der er ingen sammenhæng mellem holdningen til ligestilling og forældrenes beskæftigelse og
uddannelse.”

- og videre:

Størstedelen af efterkommerne og indvandrerne i undersøgelsen oplever, at familiens ære har en betydning. Omtrent halvdelen – 48% af efterkommerne og 49% af indvandrerne – siger, at familiens ære betyder alt eller meget for, hvad de får lov til i hverdagen. Til sammenligning svarer 6% af de etnisk danske unge alt eller meget på dette spørgsmål. …

Der er en stærk korrelation med religion, således at de unge fra muslimske hjem i højere grad tillægger hensynet til familiens ære betydning. Ligeledes er det muligt at påpege nogle
mønstre i forhold til de unges oprindelseslande, hvor unge med oprindelse i udvalgte lande i højere grad end andre oplever, at familiens ære betyder alt eller meget for, hvad de får lov til i hverdagen. Efterkommere med oprindelse i Tyrkiet (55%), Libanon (56%) og Pakistan (65%) ligger højere end gennemsnittet, og ligeledes gør indvandrere fra Afghanistan (54%).

De unge er også blevet bedt om at svare på, om hensynet til familiens ære påvirker, hvad de så rent faktisk gør og foretager sig. Igen har alder og køn nærmest ingen sammenhæng med de unges svar, mens sammenhængen med hhv. oprindelse og religion er stærkere.

Som en uddybning af spørgsmålet om, hvorvidt de unge faktisk handler efter familiens ære, er de blevet bedt om at svare på, hvorfor de gør det.

- og videre:

Growing use of Sharia by UK Muslims

“An estimated 85 Sharia councils could be operating in Britain, according to a 2009 report by the think tank Civitas.
Several bodies like the Islamic Sharia Council have seen a large increase in their cases in the past five years.
”Our cases have easily more than tripled over the past three to five years,” says Sheikh al-Haddad.
”On average, every month we can deal with anything from 200 to 300 cases. A few years ago it was just a small fraction of that.
”Muslims are becoming more aligned with their faith and more aware of what we are offering them,” he explained.
The principles of Sharia govern all aspects of a Muslim’s life. It is derived from a combination of sources including the Koran, the Hadith, which is based on the example of the prophet Muhammad, and fatwas, which are rulings of Islamic scholars.
Sharia has been operating in the UK, managed by locally-appointed councils, in parallel to the British legal system since 1982.
But the informal councils have no legal powers and they cannot impose any penalties.
They deal with civil cases alone, but many Muslims are choosing to voluntarily accept rulings made by the scholars.”

Man må formode, den relativt høje andel af indvandrere på ungdomspsykiatriske afdelinger skyldes indavl og vold i opdragelsen. Indvandreres familier er desuden mindre støttende og mere modarbejdende:

Unge psykisk syge med anden etnisk baggrund – hvordan når vi dem, og hvordan hjælper vi dem?

“Det vigtigste incitament til at iværksætte projektet har dog været et ønske om at kunne håndtere ’kulturmødet’ bedre i dagligdagens kliniske virkelighed i det distriktspsykiatriske team i Ishøj, hvor næsten en tredjedel af patienterne har anden etnisk baggrund.

Journalauditten viser, at halvdelen af patienterne med anden etnisk baggrund har pårørende, som fremstår som deltagende og støttende omkring den syge i forhold til behandling. En fjerdedel af patienternes familier
fremstår dog også som modarbejdende psykiatrien i perioder. … I en tredjedel af tilfældene er familierne helt fraværende eller figurerer i hvert fald ikke som aktive i journalen. For den danske kontrolgruppe er tendenserne de samme, dog er der flere – tre fjerdedele – af de danske familier som fremstår som aktive og støttende omkring deres psykisk syge pårørendes indlæggelser og behandling. Det er i reglen den helt nære familie, typisk
forældrene. Omkring en femtedel af de pårørende synes at modarbejde psykiatriens behandling af patienten i perioder.”

Den islamiske fest Eid Al Adha fejres med shamanistiske ritualer så som blodig ofring af dyr til måneguden. Og masser af mad:

More than 1,300 Qataris hospitalised for over eating over Eid Al Adha

“Manama: More than 1,300 people needed treatment at a Qatari hospital after suffering from stomach upsets caused by excessive eating on the first two days of Eid Al Adha, the feast of the Sacrifice.”

Migrants blamed amid Greek debt crisis

“Illegal immigrants who have swamped Greece’s borders are accused of exacerbating the financial crisis that now threatens to infect other eurozone nations.

The annual cost of sustaining this immigrant population – in terms of healthcare, crime and impact on legitimate businesses – is estimated at 6 billion euros, says the president of the Athens Chamber of Commerce, Constantine Michalos. …

With an official population of just 11 million, half that of Australia, Greece now hosts a staggering 1 million illegal immigrants and asylum seekers.

Nearly 130,000 people were detained last year attempting to enter Greece illegally.

The financial and migrant crises are closely linked.

Athens Chamber of Commerce president Constantine Michalos says that with no documentation and no money, immigrants pour into Greek cities, exacerbating the country’s financial woes by becoming foot soldiers in the nation’s 15 billion euro a year illicit street trade, controlled by organised crime.

“In view of the growing unemployment in Greece at the moment, this is the only way that the immigrants can survive,” Mr Michalos said.

“The problem has significantly exaggerated in recent years due to the increase in the numbers of immigrants and worsens because they are ‘trapped’ in Greece and cannot move on to the rest of Europe.”

And there is no sign of Greece’s immigrant flood abating.

At one notorious crossing area on Greece’s land frontier with Turkey, 30,000 people were detained in the first six months of 2011 – nearly double the figure for the same period last year.

De tjekkede bare, om billedet i passet lignede personen… Idioter:

Labour dragged into border fiasco over dropped passport checks

“Millions of people are feared to have been allowed into Britain without full passport checks in a major new borders scandal.

All but the most cursory checks were abandoned on passengers on British-registered coaches as they arrived at Dover, Britain’s biggest port.

Instead of passports being scanned electronically, border guards checked that the picture matched the holder. It means they were not cross-checked to a computer database to establish if the holder was a wanted terrorist, criminal or immigration offender.”

- og så videre fra England og ind i resten af Europa…

« Previous posts Next posts » Back to top