Archive for May, 2011

Der findes mere end 10.000 moskéer i Europa. I langt de fleste udøves et religiøst liv uden konflikt med omverdenen. Men i Tyskland og England er der også eksempler på moskéer, der er stærkt omdiskuterede. Her er et par af Europas omstridte moskéer
Finsbury Park Mosque i London er en af de mest omstridte moskéer i Storbritannien. Moskéen blev lukket i 2003, efter at politiet havde afsløret, at moskéen var mødested for terrorister, og en af moskéens prædikanter, Abu Hamza, blev fængslet. Den blev genåbnet i 2005 med en ny ledelse. Senest har dokumenter fra organisationen Wikileaks afsløret, at moskéen har hvervet unge til Taleban-træningslejre i Afghanistan. …

Stormoskéen i Rom er en af de største moskéer i Europa med plads til 2500 mennesker. Den er finansieret af Saudi-Arabien, der siden begyndelsen af 1980′ erne finansierede opførelsen af flere moskéer i den vestlige verden. I alt skønnes Saudi-Arabien at have brugt, hvad der svarer til 275 milliarder kroner på at bygge moskéer i den vestlige verden.

Kilde: Kristeligt Dagblad, 26. maj 2011 “Omstridte moskeer” (ikke online).

Norge:

“Tallmaterialet fra Oslopolitiet viser at etnisitet utgjør en stor faktor i de anmeldte voldtektene.

Den typiske gjerningsmann har utenlandsk bakgrunn og er i 20-årene. Det typiske ofret derimot er en norsk kvinne i samme alder.

65 prosent av alle de utpekte gjerningsmennene har ikke-norsk bakgrunn. Noen av dem, er andregenerasjons innvandrere og er født og oppvokst i Norge, mens andre er utenlandske statsborgere. (En utlending er her regnet som utenlandsk statsborger, eller 1 og 2 generasjons innvandrere).

Når det gjelder voldtektsofrene er 70 prosent norske, og de aller fleste er jenter.

- I perioden siden 2007 har antallet ikke-vestlige gjerningsmenn gått ned, sier politiinspektør og leder for Vold- og sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde.

20 prosent av de antatte voldtektsmennene har afrikansk bakgrunn, og er den største etniske gruppen utover nordmenn, etterfulgt av Midtøsten (15 %) og Asia (14,5).”

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EaqjshGry_wJ:ipad.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4130999.ece+overrepresentert+utlendinger&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk&source=www.google.dk

Artiklen er fra Googles cache, for Aftenposten fjernede de foruroligende tal igen.

Tags: , ,

København bruger ellers 220 mio. kr. årligt på socialt arbejde på Nørrebro. Derudover bruger kommunen 194 mio. kr. til kriminalpræventivt arbejde generelt. Men multikultur er og forbliver åbenbart voldskultur:

“Det går fremad med trygheden i København. I dagtimerne føler 93,2 procent af københavnerne sig trygge i byen, mens 2,9 føler sig utrygge. Ser man på nattetimerne, er 64,6 procent trygge, mens 21,4 procent føler sig utrygge.

Spørgsmålet er blevet stillet i forbindelse med et nyt tryghedsindeks, Københavns Kommune offentliggør mandag. Tryghedsindekset viser, at københavnerne overordnet set er blevet mere trygge siden 2009.

Her følte 62,5 procent sig trygge efter mørkets frembrud, mens 91,6 procent følte sig trygge om dagen. »København er generelt en tryg by, også sammenlignet med andre storbyer. Men det kan blive endnu bedre,« siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) som står bag det nye indeks. …

Vesterbro ved Hovedbanen ligger på andenpladsen over steder, der ifølge indekset har et stort behov for en indsats for at skabe mere tryghed. Her er beboerne enige i, at der er et højt niveau af utryghed, hvilket ikke har forandret sig siden 2009. Det samme gælder Husum. Nørrebro halter også bagefter.”

http://www.aok.dk/byliv/koebenhavnerne-foeler-sig-mere-sikre

Hele rapporten: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/tryghedsindeks/SubsiteFrontpage/~/media/93362778634F44749A3A4C14FF960ECE.ashx

Lad os så få den grænsekontrol:

“Østeuropæiske lande må betale for, at deres borgere fylder op i danske fængsler, mener SF. … Flere end hver fjerde indsatte i de danske fængsler kommer i øjeblikket fra Østeuropa.”

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2438119.ece

Koranen er anti-semitisk, så derfor er det vel ikke så underligt:

“The Flemish-language newspaper De Morgen (link only in Flemish) has a major article about a survey of Muslim students in Brussels high schools. The professor who conducted the survey concludes that half “can be described as antisemitic which is a very high rate.’’ Five times higher, in fact, than among Flemish-speaking Belgians, who historically have been relatively anti-Jewish.

Incidentally, what was being measured here was not antagonism toward Israel but traditional anti-Jewish stereotypes. No doubt, the former attitude is even stronger.”

http://europenews.dk/en/node/43381

De mangler at medregne udgifter til politi, fængsler og retsvæsen, specialundervisning i skolen, sundhed osv. Alligevel er det mange penge:

Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge har udsendt en pressemeddelelse, som er en bombe under oplysningerne om, hvad de danske udlændingeomkostninger er. Disse er et par gange i danske rapporter blevet anslået til under 20 milliarder årligt. Nordmændene har nu for Norges vedkommende regnet sig frem til ca. 60 milliarder n.kr.:

“Makroøkonomiske beregninger viser at kostnadene ved en lavere yrkesdeltakelse blant innvandrere på sikt kan tilsvare den beregnede gevinsten ved pensjonsreformen. Det er 60 milliarder kroner pr år.

http://www.nho.no/article23322.html

Religiøs undertrykkelse. Solidariteten blandt kristne er desværre meget lav, så forfulgte kristne må oftest klare sig selv:

59 procent af den tyrkiske befolkning er imod, at kristne og andre ikke-muslimske trossamfund får lov til at udbrede deres tro ved gudstjenester, viser en undersøgelse fra Sabanci Universitet i Istanbul.

Flertallet af tyrkere er imod kristnes ret til at holde gudstjeneste, og seks præster lever under beskyttelse. Fjendtligheden fostres af skolebøgers fordømmelse af mission

Mens den tyrkiske regering bejler til EU ved at give flere rettigheder til religiøse mindretal, er befolkningens fjendtlighed over for kristne i det altovervejende muslimske land steget de seneste år.

59 procent af den tyrkiske befolkning er imod, at kristne og andre ikke-muslimske trossamfund får lov til at udbrede deres tro ved gudstjenester, viser en undersøgelse fra Sabanci Universitet i Istanbul. Ifølge undersøgelsen har 40 procent af befolkningen et negativt eller meget negativt syn på kristne, som tæller færre end en procent af befolkningen.”

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/418736:Kirke—tro-Tyrkiets-kristne-udsaettes-for-chikane?all=1

PISA-etnisk 2009 har mange interessante oplysninger:

43 procent af indvandrerbørn er så dårlige i skolen, at de ikke kan tage en uddannelse. 32 procent af deres efterkommere har samme problem:

“PISA opererer med en grænse for, hvornår der foreligger en funktionel læsekompetence forstået på den måde, at eleverne læser så godt, at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I PISA 2009 er det 13 % af eleverne uden indvandrerbaggrund, der ligger under denne grænse, mens der blandt indvandrerelever, af henholdsvis 1. og 2. generation, er 43 og 32 %, som ligger under grænsen.”

Danske elever bliver dårligere i skolen, hvis 40 procent af klassekammeraterne er tosprogede. Omvendt bliver indvandrerelever ikke meget bedre af at gå i skoler med højst 10 procent indvandrere:

I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med 40 % eller flere tosprogede, signifikant lavere scorer i PISA’s læsetest sammenlignet med elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med under 10 % tosprogede. På skoler med op til 40 % tosprogede er der imidlertid ikke de store forskelle på læsescorer for elever uden indvandrerbaggrund. Blandt indvandrerelever, klarer de elever, som går på skoler med under 10 % tosprogede, sig bedst – men stadig 48 point under elever uden indvandrerbaggrund, på samme type skole. Indvandrerelever på skoler med 60 % eller flere tosprogede elever scorer i gennemsnit 51 point mindre i læsetesten sammenlignet med indvandrerelever på skoler med kun få tosprogede.”

Skoler med stort flertal af danske elever oplever pres fra forældrene om, at skolen er god til at undervise. Skoler med mange indvandrerforældre oplever næsten intet forældrepres. Indvandrerforældre har altså færre ambitioner på deres børns vejne:

Blandt de elever, som går på skoler med mindre end 10 % tosprogede elever, gælder det, at hver fjerde elev går på en skole, hvor skolelederen oplever et konstant pres fra mange forældre med forventninger, om at skolen sætter og opnår en høj boglig standard blandt eleverne. Omvendt er det sådan, at for elever som går på skoler med 60 % eller flere tosprogede, oplever flertallet af skolelederne næsten intet forventningspres fra forældrene om høje boglige standarder.”

Skoler med mange indvandrerelever har mange elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (offermentalitet?):

“Eleverne er blevet spurgt om, hvor godt de kommer ud af det med deres lærere. Også her er der interessante forskelle på tværs af skoletyperne. Færre elever på skoler med 40 % eller flere tosprogede elever svarer bekræftende på, at de kommer godt ud af det med de fleste af deres lærere, at deres lærere er interesseret i deres velbefindende, og at lærerne behandler dem retfærdigt sammenlignet med elever på andre skoler.”

Skolelærere har for få forventninger til tosprogede elever (politisk korrekthed, malplaceret medfølelse?):

“Hver fjerde elev, som går på en skole med mellem 40 og 60 % tosprogede elever, har en skoleleder, som mener, at lærernes lave forventninger til eleverne hæmmer elevernes indlæring. Denne andel er væsentlig større end på de andre skoletyper.

78 % procenter af skoler med mange tosprogede har elever, der ødelægger undervisningen med uro, og elevernes respekt for lærerne på disse skoler er meget lille.

“Ca. 78 % af eleverne på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede elever i Danmark, har en skoleleder, der svarer at elever, der forstyrrer i timerne, er hæmmende for indlæringen på skolen. Elevernes manglende respekt for lærerne synes ligeledes at udgøre en hæmsko for indlæringen på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede. Derudover er det interessant at bemærke, at ca. 13-15 % af eleverne, på skoler med op til 20 % tosprogede elever, har en skoleleder, der mener, at elevernes manglende respekt for lærerne hæmmer elevernes indlæring.”

Indvandrerelever er blevet dårligere til at reflektere. Manglende reflektion kan føre til offermentalitet og et sort/hvidt eller god/ond-billede af verden:

“For læsning er der for elever med indvandrerbaggrund sket en stigning på 5 point på skalaen information, mens der er sket et fald på 8 point på refleksion. Samlet set kan det i øvrigt konstateres, at gabet mellem elever uden og med indvandrerbaggrund fra 2000 til 2009 er reduceret med 7 point for læsning, er øget med 7 point for naturvidenskab, mens der ikke er nogen substantiel forskel for matematik. Alt i alt er resultaterne derfor ikke opløftende, når det betænkes, at der i den forløbne 9-års periode er sket en betydelig indsats netop med henblik på at løfte niveauet for elever ned indvandrerbaggrund, dels i forbindelse med dansk som andetsprog, dels i forbindelse med en øget evalueringskultur.”

http://www.akf.dk/udgivelser/2011/2861_pisa_etnisk/

“De anholdte mænd, 26-årige Ahmed Ferhani og 20-årige Mohammed Mamdouh, er født i henholdsvis Algeriet og Marokko. Den ene er i dag amerikansk statsborger.

De blev anholdt i aftes, da de var parat til at gennemføre våbenhandlen med en politimand, som gav sig ud for at være våbenhandler.

Ifølge politiets oplysninger drøftede de anholdte også planer om at tilrettelægge et terrorangreb mod den 381 meter høje skyskraber Empire State Building. Derudover ville de bombe flere synagoger og “dræbe en masse jøder.” …

Det er 13. gang, at militante islamister er afsløret i at planlægge terrorangreb mod New York siden angrebet den 11. september 2001.”

http://jp.dk/udland/usa/article2429602.ece

“Det religiøse overhoved i moskéen på Ørbækvej, imam Sheik Abu -Alamin , der forestod forlovelsesritualet med en 8. klasses skolepige, tager de islamiske skrifter helt bogstaveligt… …

Årsagen er angiveligt, at den islamiske præst er en de imamer, som de muslimske familier i Odense lytter mest til. Både når han færdes blandt trosfæller i Vollsmose, hvor han selv bor, og når han samler mellem 500 og 700 muslimer til fredagsbøn på Ørbækvej.”

« Previous posts Back to top